Gambling Street. Hsinchu, Taiwan

Gambling Street. Hsinchu, Taiwan


http://www.35togo.com/archives/picts/041306